ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Color removal from textile wastewater with fenton process
1
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(3): 216-226
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the color removal alternative from textile wastewater with Fenton process was determineted. The
effects of factors such as pH, temperature, reactives (Fe2+ and H2O2), wastewater composition and Fenton-like
processes in color removal with Fenton process have been investigated. As compared to the other advanced
oxidation process, higher color removals with Fenton process have been obtained. Fenton process have an
attractive importance in the color removal from textile wastewater because of the low costs, the lack of
toxicity of the reagents (Fe2+ and H2O2), the absence of mass transfer limitation due to its homogeneous
catalytic nature and the simplicity of the technology.


Fenton proses ile tekstil atıksularından renk giderimi
1Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 3(26): 216-226

Bu çalışmada, Fenton proses ile tekstil atıksularından renk giderimi alternatifi değerlendirilmiştir. Fenton
proses ile renk gideriminde, pH, sıcaklık, reaktiflerin konsantrasyonu (Fe2+ ve H2O2), atıksu bileşenleri ve
Fenton-benzeri prosesler gibi faktörlerin etkileri incelenmiştir. Fenton proses ile diğer ileri oksidasyon yöntemlerine göre daha yüksek renk giderim verimleri elde edildiği ve Fenton prosesin düşük maliyeti, reaktiflerin (Fe2+ ve H2O2) toksik olmaması, homojen katalitik yapısından dolayı kütle sınırlamasının olmaması, teknolojinin basit olması gibi avantajlarından dolayı tekstil atıksularından renk gideriminde
oldukça cazip bir öneme sahip olduğu sonucuna varılmıştır.