ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Multi-step optimization of the directly-coupled PV pumping systems
1
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 53-67
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, a multi-step optimization is performed for a directly-coupled PV pumping system. The optimization analysis has four-main-steps: i) formation of longterm (16 years, between 1985-2001) meteorological database in electronic format for Sanliurfa, which is selected as the application region, ii) determination of optimum monthly panel-tilt-angle, iii) determination of optimum solar radiation intensity interval by considering operating points of the PV pumping system, iv) optimizations of PV panel-number and PV array configuration by using a highly accurate statistical method, which provides less computer time and thus less computational cost.
Following the optimization, calculated values of PV panel power-output, pump water flow-rate, and system efficiency have stayed almost constant at the desired level for most part of the day and year. These results can be considered as a success for the optimization. The method outlined in this study has also another importance in a way that it can easily be applied to any region on the earth by following a similar mathematical procedure described here.


Direkt-akupleli fotovoltaik su pompası sistemlerinin çok aşamalı optimizasyonu
1Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, ŞANLIURFA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 53-67

Bu çalışmada direkt akupleli bir fotovoltaik su pompası için çok aşamalı bir optimizasyon gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır: (i) sistemin uygulanacağı yöre olarak seçilen Şanlıurfa ili için Devlet Meteoroloji İşleri Müdürlüğü’nden temin edilen 16 yıllık (1985-2001) ölçümler ile elektronik veri tabanının oluşturulması, (ii) panellerin yatay yüzeye yerleştirme açılarının optimum şekilde seçimi, (iii) fotovoltaik su pompası sistemi çalışma eğrisini göz önünde bulundurularak optimum bölgesel ışınım aralığının tespiti, (iv) bu aralığın dikkate alınarak olası panel konfigürasyonları içerisinden daha az işlem yükü ve bilgisayar zamanı gerektiren bir istatistiksel yöntem kullanılarak en iyi konfigürasyonun saptanması.
Optimizasyon işlemi sonrası yapılan hesaplamalar PV sistem güç çıktısı, pompalanan su debisi ve sistem veriminin yılın ve günün büyük bir bölümü için kararlı ve yüksek düzeyde kalarak, optimizasyon aşamalarında seçilen yaklaşımların doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. Burada sunulan yöntemin diğer önemli bir özelliği ise, yeryüzünde herhangi bir yöreye, aynı matematiksel aşamaları izleyerek kolayca
uygulanabilmesidir.