ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Automated generalization of buildings and settlement areas in topographicmaps from 1:25 000 to 1:50 000 – a preliminary study
1
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(1): 117-127
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this article, generalization of buildings, settlement areas and their surrounding roads in topographic maps from 1 : 25K to 1 : 50K is dealt with. Aim of the study is to evaluate the automation potential of cartographic generalization for these object classes, develop some solutions by the existing possibilities and reveal the problems relatively more difficult to solve. For this purpose, processing steps and parameters to be used in generalization are determined, considering national topographic maps and related specifications. It concludes
with a case study that is implemented in an object-oriented map production and GIS software LAMPS2.


Topografik haritalarda binalar ve yerleşim alanlarının 1:25 000’den 1:50 000’e otomatik genelleştirilmesi – bir ön çalışma
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 1(22): 117-127

Bu makalede; bina, yerleşim alanları ve onları çevreleyen yolların topografik haritalarda 1:25 000’den 1:50
000’e genelleştirilmesi ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, kartografik genelleştirmenin bu obje sınıfları için otomasyon potansiyelini belirlemek, mevcut imkanlarla bazı çözümler geliştirmek ve çözülmesi göreceli olarak daha güç problemleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, ulusal topografik haritalar ve ilgili yönergeler [3] dikkate alınarak genelleştirmede kullanılacak işlem adımları ve parametreler belirlenmiştir. Makale, obje yönelimli harita üretim ve CBS yazılımı LAMPS2 ile gerçekleştirilen bir örnek uygulama ile son bulmaktadır.