ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Determination of fracture paramaters for concrete
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(2): 129-139
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Double cantilever beams elements which have been prepared from normal strength concrete are applied
compressive loads as parallel to cantilever axes. Loading are applied to two different supporting conditions and compared with each other. Specimen’s thickness’ t are constant and 40 mm. Other sizes are geometrically similar with ratio from large specimens to little specimens 4:2:1. Two horizontal and one vertical displacements are measured for each specimens and opening displacements are found for adding to horizontal displacements for each cantilever ends. Energy absorbed capacities are determined by utilizing from each specimen area of under the load- opening displacement curve. Test results arranged for size effect curve and size effect parameters are obtained. Experiments simulated with ANSYS 5.4 finite element programs and fracture toughness’ are found with helping this program.


Normal dayanımlı betonda kırılma tokluklarının bulunması
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kurupelit-SAMSUN
2Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maltepe-ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 2(25): 129-139

Normal dayanımlı betondan hazırlanan çift konsol elemanlara, konsol eksenlerine paralel basınç yüklemesi uygulanmıştır. Yüklemeler iki farklı mesnetlenme durumu için uygulanarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Numune kalınlıkları sabit olup t=40 mm’ dir. Diğer boyutlar, büyük numuneden küçük numuneye doğru 4:2:1 benzerlik oranlarına sahiptir. Her numunede 2 yatay ve 1 düşey yer değiştirme ölçülmüş, konsol uçlarında ölçülen yatay yer değiştirmelerin toplanmasıyla açılma miktarı bulunmuştur. Her numuneye ait yükaçılma yer değiştirmesi eğrilerinin altında kalan alanlardan yararlanarak enerji yutma kapasiteleri tespit edilmiştir. Deney sonuçları boyut etkisi eğrileri şeklinde düzenlenmiş ve boyut etkisi parametreleri elde
edilmiştir. Deneylerin ANSYS 5.4 sonlu elemanlar programıyla benzeşimi yapılmış, yine bu program
yardımıyla elemanların kırılma toklukları bulunmuştur.