ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A study on the application level of new technologies through supply chain management in small and medium sized machine manufacturer firms in Konya
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(2): 149-160
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In recent years, Supply Chain Management (SCM) has recently received a lot of interest due to the emergence
of highly liberalized markets with the globalization process, increasing customer requirements, raising
satisfaction levels, shrinking product life cycles, and fluctuating material costs (especially oil) depending on
the economic and/or politic events all over the world. Especially, SCM has been becoming an important
management tool for achieving competitive strategic advantage. Companies are attempting to find ways to
improve their flexibility for being competitive by changing their SCM strategy, method and technologies. In this study, it is aimed to measure the degree of the diffusion and effectiveness of new technologies usage in small and medium sized firms in Konya.


Konya’da makine imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta Ölçekli işletmelerde tedarik zinciri yönetimi sürecinde yeni Teknolojilerin kullanım düzeyi üzerine bir araştırma
1Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü KONYA
2Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, KONYA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 2(25): 149-160

Son yıllarda, küreselleşme ile ortaya çıkan liberal pazarlar, artan müşteri istekleri, yükselen tatmin düzeyleri, daralan ürün hayat süreleri ve dünyadaki ekonomik ve politik gelişmelere bağlı olarak dalgalanan malzeme fiyatları (özellikle petrol) nedeniyle Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) oldukça ilgi görmektedir. Özellikle,
rekabetçi stratejik avantaj geliştirmek isteyen işletmeler için TZY vazgeçilmez bir yönetim aracı haline gelmiştir. İşletmeler daha rekabetçi olmak uğruna esnekliklerini geliştirebilecek değişik yöntemler bulmaya çalışmaktadırlar. Bunlar arasında; TZY stratejileri, yöntemleri ve teknolojilerinin değiştirilmesi de yer
almaktadır. Bu çalışmada, Konya’da makine imalat sanayisinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmelerde yeni teknolojilerin kullanımlarının etkinliği ve kullanım yaygınlığının derecesi açıklanmaya çalışılmıştır.