ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Comparison of refractive index and surface tension of benzoic acid solutions in different solvents
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2004; 22(2): 92-100
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The refractive index and surface tension related to the geometry of molecules. The geometry of benzoic acid
molecules are changed due to solvent-solvent and solute-solvent interactions in solutions. Therefore, the n and
γ values of solutions are changed with this interactions. In this study, various solvents having different dielectric constants have been used to investigate concentration and temperature relationships between n and γ values of benzoic acid solutions. Additionally, overall functional standard error values of n and γ are calculated and the sensitivity of the methods used are compared. Results show that, the error in refractive
index values is smaller than the error in surface tension values. In this study, the refractive index measurements were shown to be more accural than surface tension measurements.


Benzoik asitin farklı çözücü ortamlarında kırılma indisi ve yüzey gerilimi özelliklerinin karşılaştırılması
1Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, BALIKESİR
2Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, BURSA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2004; 2(22): 92-100

Sıvılarda kırılma indisi ve yüzey gerilimi değerleri moleküllerin geometrileri ile yakından ilişkilidir. Çözelti ortamında gerek çözünen-çözücü gerekse çözücü-çözücü etkileşmeleri sebebi ile benzoik asit moleküllerinin geometrileri buna bağlı olarak da n ve γ değerleri değişecektir. Çalışmamızda çözelti ortamında bu etkileşimleri yaratacak şekilde farklı dielektrik sabitine sahip çözücüler seçilmiş ve araştırılan çözelti
sistemlerinin n ve γ değerlerinin çözelti derişimi ve sıcaklıkla değişimi incelenmiştir. Ayrıca belirlenen n ve γ
değerlerinin toplam fonksiyonel standart hata değerleri hesaplanmış ve yöntemlerin duyarlıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ölçülen kırılma indisi değerleri için hesaplanan hata değeri hesaplanan yüzey gerilimi değerlerindeki hataya oranla daha küçüktür. Bizim çalışmamızda, kırılma indisi ölçümleri yüzey gerilimi ölçümlerine göre daha güvenilir sonuçlar vermiştir.