ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Removal of Cu (II), Ni (II), Cd (II) AND Cr (VI) ions from aqueous Solutions by biosorption processes
1
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(2): 209-222
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Due to the disadvantages of heavy metal removal from aqueous sytems by conventional methods, alternative
new methods have been investigated lately. Biosorption is one of these new methods. In this method, metal ions are transported into cell structure, and removal is ensured by several mechanisms that occured between living or non-living microorganisms and metal ions. The metal removal, the use of non-living microorganism is preferred to living ones since they don’t require continuous supply of nutrients and they can be easly implemented. Biosorption has been proved to be an effective and low-cost method of metal removal from even very dilute aqueous solutions. In this review, removal capacities of microbial biomass such as algae, fungi, yeast and bacteria are investigated for several heavy metals including Cu (II), Ni (II), Cd (II) and Cr (VI). Environmental factors , which have effect on biosorption capacity such as pH, temparature and pretreatment of biosorbent are evaluated. Isotherms used in mathematical expressions of biosorption process are also summarized.


Cu (II), Ni (II), Cd (II) ve Cr (VI) iyonlarının sulu çözeltilerden biyosorpsiyon yöntemi ile giderilmesi
1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmit-KOCAELİ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 2(25): 209-222

Sulu ortamlardan ağır metal iyonlarının giderilmesinde kullanılan geleneksel yöntemlerin bazı dezavantajlarından dolayı; son yıllarda alternatif yöntemler araştırılmaya başlanmıştır. Bu yeni yöntemlerden biri de biyosorpsiyon yöntemidir. Bu yöntemde canlı veya ölü mikroorganizmalar ile metal iyonları arasında gerçekleşen çeşitli mekanizmalar sonucunda metal iyonu mikroorganizma bünyesine alınarak giderim sağlanmaktadır. Ölü mikroorganizmalar; sürekli bir nütrient ihtiyacı olmaması ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle daha çok kullanılmaktadır. Biyosorpsiyon yöntemi ekonomik oluşu ve ağır metal içeriği çok seyreltik olan sulardan bile verimli metal giderebilme kapasitesinden dolayı avantajlı bir yöntemdir. Bu çalışmada, toksik ağır metallerin biyosorpsiyon yöntemiyle giderilmesinde kullanılan alg, mantar, maya, bakteri v.b. çeşitli mikrobiyal biyokütlelerin giderim kapasiteleri; Cu (II), Ni (II), Cd (II) ve Cr (VI) ağır metalleri için incelendi. Ağır metallerin biyosorpsiyonu üzerine etkili olan çevresel faktörlerden; pH ve sıcaklık ile biyosorbentlere uygulanan ön işlemler gibi parametrelerin giderim kapasitesine etkisi, literatür taraması yapılarak değerlendirildi. Biyosorpsiyon prosesinin matematiksel olarak ifade edilmesinde kullanılan izotermler özetlendi