ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Evaluation of biodiesel production using experimental design
1
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(3): 259-267
Full Text PDF

Abstract

The high cost and lack of availability of feedstocks is limiting the expansion of biodiesel production in
Türkiye. The aim of this study was to examine the potential of waste frying oils as an alternative feedstock. Three waste frying oils were considered: olive oil, corn oil and sunflower oil. The process of biodiesel production by transesterification was performed based on an experimental design in the presence of KOH and methanol at 65°C. Parameters were the kind of vegetable oils, amount of catalyst and the volumetric ratio of alcohol to oil at 120 min. of agitation time, and coded as x1 , x2 and x3 investigated at three levels (-1, 0 and 1), respectively. The dependent variable, yconversion, was taken as the conversion percentage of transesterification (%), which was calculated as the amount of free glycerol product. Furthermore, the work has also concluded requiring solutions to overcome technical problems based on usage of waste cooking oil.


Biodizel üretiminin deneysel tasarıma dayalı olarak değerlendirilmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 3(25): 259-267

Türkiye’de hammadde azlığı ve yüksek maliyet, biodizel üretiminin yaygınlaşmasını etkileyen bir faktördür.
Bu nedenle bu çalışmada, alternatif hammadde kaynağı olarak atık kızartma yağlarının kullanımı
araştırılmıştır. Üç farklı atık yağ kullanılmıştır: zeytinyağı, mısır ve ayçiçek yağı. Transesterifikasyonla
biodizel üretim prosesi, deneysel tasarıma dayalı olarak KOH ve metanol ortamında 65°C’de gerçekleştirilmiştir. 120 dakika süren deneylerde yağın cinsi, katalizör miktarı ve alkolün yağa hacimsel oranı
parametre olarak seçilmiş ve x1 , x2 ve x3 şeklinde kodlanarak 3 seviyede (-1, 0 ve 1) incelenmiştir. Bağımlı değişken, transesterifikasyon dönüşüm oranı olup (ydönüşüm) gliserin miktarından bağımsız ürün olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, atık yağ kullanımından kaynaklanan teknik problemlere ait çözümler de tartışılmıştır.