ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An analytical network process approach to the choice of hospital location
1
Sigma J Eng Nat Sci 2007; 25(4): 367-379
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Facility location selection has a great importance in terms of the corporate efficiency and the profitability. In this kind of strategic decisions, decision makers should take into account the precedences and the interactions among various objectives and criteria. One of the multi criteria decision making techniques is analytic network process. Analytic network process provides to make realistic decisions due to the including each kind of interactions and feedbacks. It also gives the opportunity of the combining the qualitative and quantitative factors together. This technique has the ability of making consistent decisions when the number of alternatives or factors is enormous. In this study, Çatalca, Sarıyer and Zeytinburnu regions are evaluated in terms of the
compatibility of construction a hospital by using analytic network process.


Hastane yeri seçimine bir analitik ağ süreci yaklaşımı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2007; 4(25): 367-379

Günümüzün zorlaşan hayat koşulları ve zorlaşan rekabet koşulları açısından bakıldığında, kuruluş yeri
seçiminin, işletme etkinliği ve karlılığı açısından büyük önemi olduğu görülür. Bunun gibi stratejik kararların
alınmasında, karar vericiler genellikle birçok amaç ve kriter arasındaki öncelikler ve etkileşimleri göz önüne
almak ve birçok nitel ya da nicel kriteri hesaba katmak zorundadırlar. Bu yapıdaki çok kriterli karar verme
yöntemlerinden biri de analitik ağ sürecidir. Analitik ağ süreci, her türlü etkileşim ve geri bildirimi
içermesinden dolayı daha gerçekçi karar vermeyi sağlar. Ayrıca karar verme aşamasında nicel faktörlerin
yanında nitel faktörlerin de kullanılması sebebiyle oldukça etkilidir. Teknik, özellikle kriterlerin ve
alternatiflerin fazla olduğu durumlarda sağlıklı ve tutarlı karar verme için önem taşımaktadır. Bu çalışmada, İstanbul ilinde yapılması düşünülen hastane yatırımlarına örnek olması amacıyla, analitik ağ süreci yöntemi ile Çatalca, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçeleri, hastane kurulabilirlik açısından karşılaştırılmıştır.