ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Analytical investigation of complexes occured between pd(ii) ion and trichloroethylen derivatives
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 75-82
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the structures of the complexes which occured by Pd(II) and trichloroethylen derivatives were investigated and complexations were explained qualitatively. For this reason, Pd(II) and trichloroethylen derivatives(1,2-dichloro-1,1,4-tris-(4-chloro phenyltio)-1,3- butadien and 2 - nitro - 3,4 - dichloro - 1,1,4 - tris -(4-methylphenylthio) -1,3- butadien) were refluxed at 80oC in absolute alcohol. Palladium (II) formed reddish-brown insoluble complexes with trichloroethylen
derivatives. These solutes were treated series of structural identification methods such as microelemental analysis, IR and NMR spectroscopy and analytical determination methods, and then explanied their structures. As a result, Pd(II) and the ligand react each other to form having 2:1 metal/ligand ratio complexes. In accordance with HSAB Theory(Hard and Soft Acids and Bases Theory), covalent bindings between Pd(II)
and trichloroethylen derivatives which are soft acid and base, respectively, enhance the stability of the complexes.


Pd(ii) iyonunun trikloretilen türevleriyle verdiği bileşiklerin analitik incelenmesi
1İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Avcılar-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 75-82

Bu çalışmada esas olarak Pd(II)’nin trikloretilen türevi iki bileşikle oluşturduğu komplekslerin yapısı analitik olarak incelenmiş ve komplekslerin oluşumu kalitatif olarak açıklanmıştır. Bu amaçla 80 oC’de mutlak alkollü ortamda 1,5 saat süreyle geri soğutucu altında reaksiyona sokulan Pd(II)
ve trikloretilen türevi ligandların(1,2-dikloro-1,1,4-tris-(4-klorofeniltiol)-1,3-butadien ve 2-nitro-3,4-dikloro-
1,1,4-tris-(4-metilfeniltiol)-1,3-butadien) oluşturduğu kızıl-kahve renkli bileşiklere mikro analiz, IR ve NMR Spektroskopisi gibi bir dizi yapı analiz ve analitik tayin yöntemleri uygulanarak komplekslerin yapısı aydınlatılmıştır. Buna göre sözkonusu bileşikler Metal:Ligand oranı 2:1 olacak şekilde reaksiyona
girmektedirler. HSAB teorisi(Hard and Soft Acids and Bases Theory) gereğince yumuşak karakterdeki Pd(II) iyonunun yine yumuşak karakterdeki S donör atomlarıyla koordinatif kovalent bağlanması oluşan komplekslerin kararlılığını arttırmaktadır.