ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Optimum design of nonlinear steel space frames via tabu search method
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(1): 117-128
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, an algorithm and its computer program were developed for the optimum design of steel space frames using tabu search method. Two methods were followed and the results obtained from these methods were compared. Geometrical nonlinearity was considered and the material was assumed to be linear-elastic in the analysis of the space frames. The lateral and vertical loads, lateral displacement, interstory drift and stress constraints imposed on the frames were taken from the relevant design codes. Moreover, section size constraints was considered in the optimum design. In this study, obtaining of minimum-weight frames was aimed under the above mentioned loads and constraints. Optimization methods have to be suitable for employing discrete design variables because of using standard steel sections in the design of steel frames. Tabu search is suitable optimization method for using discrete design variables. Optimum designs of two steel space frame were performed to show the applications of the developed algorithms and computer programs.


Geometrik olarak lineer olmayan uzay çelik çerçevelerin tabu arama yöntemi ile optimum boyutlandırılması
1Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, DİYARBAKIR
2Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 1(24): 117-128

Bu çalışmada, uzay çelik çerçevelerin tabu arama yöntemiyle optimum boyutlandırması için bir algoritma ve bunun bilgisayar programı geliştirilmiştir. Tabu aramada iki yöntem kullanılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çerçevelerin analizinde geometrik bakımdan lineer olmama etkileri göz önüne alınmış, malzeme lineer elastik kabul edilmiştir. Çerçevelere etki eden yatay ve düşey yük değerleri ile yanal deplasman, göreli kat ötelenmesi ve gerilme sınırlayıcıları ilgili boyutlandırma yönetmeliklerine uygun olarak alınmıştır. Ayrıca optimum boyutlandırmada kesit boyut sınırlayıcıları da kullanılmıştır. Yukarıda bahsedilen
yükler ve sınırlayıcılar altında minimum ağırlıklı çerçevelerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çelik çerçevelerin boyutlandırmasında standart çelik profiller kullanıldığından optimizasyon yönteminin ayrık boyutlandırma değişkenlerine uygun bir yöntem olması gerekmektedir. Tabu arama bu duruma uygun bir optimizasyon yöntemidir. Geliştirilen algoritma ve bilgisayar programının uygulaması olarak iki tane uzay çelik çerçevenin optimum boyutlandırması yukarıda bahsedilen yöntemlerle yapılmıştır.