ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A state of art approach to the design of coastal structures under seismic and tsunami loads: performance based design
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 1-13
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

An evolving design philosophy for port structures in many seismically active regions gained great importance and
reflects the observations that:
-The deformations in ground and foundation soils and the corresponding structural deformation (vertical and
horizontal displacement) and stress states are key design parameters.
-Performance based design, depending on the coastal structure type, is carried out under the design seismic loads and based on the structural performance and the corresponding deformations within the allowed limits.
In the conventional limit equilibrium-based methods, performance of the structure and the corresponding structural
deformations and stresses are not viewed as design parameters. Conventional seismic design is basically based on
providing capacity to resist (overturning and sliding) a design seismic force, but it does not provide information on
the performance of structure when the limit of the force-balance is exceeded.
Performance-based design is an emerging methodology whose goal is to overcome the limitations present in
conventional seismic design. In this approach, coastal structures are designed under the seismic loads given with a
certain probability of occurrence, within the maximum allowable limits of structural deformations and stresses
considering the local site effects.


Deprem ve tsunami yükleri altında kıyı yapıları tasarımına yeni bir yaklaşım: davranışa dayalı tasarım
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, ANKARA
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 1-13

Son yıllarda kıyı mühendisliğinde, geliştirilmiş olan davranışa dayalı tasarım yaklaşımı, özellikle sismik olarak aktif bölgelerde çok önem kazanmıştır. Yapı davranışını temel parametre olarak alan bu yeni yaklaşımda :
- Zemin ve temel toprağındaki deformasyonlar altında oluşan yapısal davranışlar (deformasyon; dönme, yatay ve
düşey ötelenme ve gerilme durumları) temel tasarım parametrelerini oluşturur.
- Tasarım, yapı özelliklerine göre, verilen sismik yükler altında yapının davranışını veren deformasyon ve
gerilmelerin kabul edilen limitleri içinde gerçekleştirilir.
Geleneksel, dengeye dayalı tasarım metotlarında, yapı davranışını veren deformasyon ve gerilme durumları tasarım
parametreleri olarak kullanılmamaktadır. Bu yöntemde yapı tasarımı, belli bir sismik yüklemeye dayanacak denge
durumu(dönerek devrilme ve kayma) için yapılır ve yük dengesi aşıldığında yapının davranışı genelde göz önüne
alınmaz. Geliştirilmiş olan davranışa dayalı yöntemde ise, geleneksel metottaki kısıtlamaların önüne geçilmektedir.
Bu yöntemde tasarım, oluşma olasılığı belirlenen sismik yükler altında, yerel zemin koşulları gözetilerek, yapı türüne göre tanımlanan yapı davranışları (deformasyon ve gerilme) sınırları içinde gerçekleştirilir.