ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Liquid membranes in advanced treatmentİ
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 30-44
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Membrane separation processes are often more capital and energy efficient when compared with conventional
separation processes. Membrane systems are always compact and modular. Liquid membranes can be constituted by placing a third immiscible phase between two miscible phases. Membrane processes composed from liquid phase are; Bulk Liquid Membranes (BLM), Electrostatic Pseudo Liquid Membranes (ESPLIM), Supported Liquid Membranes (SLM) and Emulsion Liquid Membranes (ELM). Liquid membrane processes are used in wastewater treatment, chemical engineering, hydrometallurgy, biotechnological and biomedical
applications. It is stated in the studies exist at the literature that ionic pollutants are removed with high efficiencies such as 99.9%. In this article, liquid membrane processes and advantages, disadvantages, superiorities and applications in water treatment of these processes were investigated.


İleri arıtımda sıvı membranlar
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SAMSUN
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 30-44

Membran ayırma prosesleri konvansiyonel ayırma prosesleri ile karşılaştırıldıklarında enerji ihtiyacı ve maliyet açısından daha verimlidirler. Membran sistemleri daima az yer kaplarlar ve modülerdirler. Sıvı membranlar birbirine karışabilen iki faz arasına karışmaz nitelikteki üçüncü bir faz yerleştirmek suretiyle oluşturulabilmektedirler. Sıvı fazdan oluşturulmuş membran prosesler arasında; Yığın (bulk) Sıvı Membran
(BLM), Elektrostatik Yalancı Sıvı Membran (ESPLIM), Destekli Sıvı Membran (SLM) ve Emülsiyon Sıvı Membran (ELM) prosesleri sayılabilir. Sıvı membran prosesleri, atıksu arıtımında, kimya mühendisliğinde, hidrometalurjide, biyoteknolojik ve biyomedikal uygulamalarda kullanım alanı bulmaktadırlar. Literatürde yer alan çalışmalarda çeşitli iyonik kirleticilerin sıvı membranlarla % 99.9 gibi yüksek oranlarda giderildiği belirtilmektedir. Bu makalede sıvı membran prosesleri ve bu proseslerin avantajları, dezavantajları,
üstünlükleri ve su arıtımındaki uygulamaları incelenmiştir.