ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Production of sophorolipids using the yeast candida bombicola attc 22214 for the applications in the food industry
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(2): 109-116
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Lactonic sophorolipids were produced by the yeast Candida Bombicola ATTC 22214 (Torulopsis bombicola)
in a 3L bioreactor using batch cultivation, with corn oil and glucose as carbon sources. The main compound of the lactonic mixture was separated from the mixture by column chromotography and was identified as 17 hydroxyoctadecanoic-1’,4’’-lactone 6’ 6’’ diacetate sophorolipid. Surface tension measurements showed that
both the crude lactonic mixture and the diacetyl lactone lowered the surface tension of pure water from 72 din
cm-1 to 43,5 din cm-1 and 38.9 din cm-1 respectively thus proving that both samples were surface active. The
bio-product consists of only sophorose sugar and lipid in its structure and this can safely be used in food
industry as a biosurfactant, either in its crude mixture form or in purified diacetylactonic form.


Candida bombicola attc 22214 mayası ile gıda sektörüne yönelik biyosurfaktant üretimi
1Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova-İZMİR
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 2(24): 109-116

Karbon kaynağı olarak mısır özü yağı ve glukoz içeren besi ortamında, 3L biyoreaktörde ve kesikli yöntemle
Candida Bombicola ATTC 22214 (Torulopsis bombicola) mayası kullanarak laktonik soforozlipidleri üretilmiştir. Soforozlipidleri karışımındaki temel bileşik, kolon kromotografisi yöntemiyle karışımdan ayrıştırılmış ve bileşiğin 17 hidroksioktadekanoik-1’,4’’-lakton 6’ 6’’ diasetat soforozlipid olarak NMR tanısı yapılmıştır. Laktonik karışım ve ayrıştırılan diasetillenmiş lakton, saf suyun ortalama 72 din cm-1 olan yüzey gerilimini sırasıyla 43,5 din cm-1 ve 38.9 din cm-1 değerlerine düşürmüş ve böylece her iki ürünün de
yüzey aktif özellikleri irdelenmiştir. Biyo-ürün, yapısında yalnızca soforoz şekeri ve yağ içerdiği için gerek saflaştırılıp temel bileşenine ayrılarak gerekse de saflaştırılmadan gıda sektörüne yönelik uygulamalarda biyosurfaktant olarak güvenle kullanılabilecektir.