ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigation of jet flows for different situations
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 24-31
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study firstly, without ambient flow, jet flow measurements have been performed, then for different
ambient flow and jet outflow velocity, jet flow measurements have been carried out. Jet flow and free air flow are parallel one another. With data obtained from measurements, velocity and turbulence distribution of flow profiles have been showed. In addition, throughout jet axis, velocity variation and diffusion ratio have been presented as graphics.
Experimental studies have been implemented in low-range, suction type, subsonic wind tunnel. The length of the section is 750 mm and its inlet cross-sectional area is 320x320 mm2, outlet cross-sectional are is 336x336 mm2. Velocity and turbulence measurements have been carried out via hot wire anemometer which used for detail of gas and liquid flow areas and for investigation of velocity profiles and turbulence characteristics.


Jet akışlarının farklı durumlar için incelenmesi
1Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Göztepe-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 24-31

Bu çalışmada, önce çevre akışı olmadan jet akış ölçümleri yapılmış daha sonra da çevre akışını ve jet çıkış hızını değiştirerek farklı hızlarda jet akış deneyleri yapılmıştır. Jet akışı ile serbest hava akımı birbirine paraleldir. Yapılan ölçümler sonucu elde edilen verilerle, akış profilinin, hız ve türbülans dağılımları gösterilmiştir. Ayrıca hızlar, boyutsuzlaştırılarak ta boyutsuz hız dağılımları grafik ortamda gösterilmiştir. Yine bunlara ilave olarak, jet ekseni boyunca oluşan hız değişimlerinin ve jet yayılma oranları da grafik haline gösterilmiştir. Deneysel çalışmalar, ses altı düşük hızlı, açık çevrimli ve emişli tip olan hava tünelinde yapılmıştır. Hava
tünelinin test bölgesi, 320x320 mm2 giriş, 336x336 mm2 çıkış kesitine ve 750 mm uzunluğa sahip olup deneylerin yapılabileceği büyüklüktedir. Hız ve türbülans ölçümleri, akışkanlar mekaniği araştırmalarında, gaz ve sıvıların akış alanlarının, mikro yapılarının detaylandırılması ile hız profilleri ve türbülans karakteristiklerinin incelenmesinde kullanılan sıcak tel anemometresi ile yapılmıştır.