ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Color removal from textile wastewater with anaerobic treatment processes
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 59-68
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, anaerobic treatment of dyes, which are important considerations during the treatment of textile effluents, were determined. Textile effluents have high strength characteristics and have no regulation in the Water Pollution Control Legislation in our country for the color parameter to discharge to receiving bodies. For this reason, textile effluents were generally treated using aerobic treatment and discharged to receiving bodies with high color. However, today, there are some mandatory rules for color removal from industrial wastewater in developed and developing countries. Therefore, studies on color removal were intensively
concerned. Anaerobic color removal in reviewed studies was performed using anaerobic or anaerobic/aerobic
sequential reactors by anaerobic or facultative microorganisms. It was concluded from previous studies that
color removal from textile effluents was successful using anaerobic-aerobic systems in which anaerobic step achieves effective color removal and aerobic step provides additional COD removal. From our reviews, we believe that if anaerobic treatment unit is installed before the activated sludge systems, which were constructed and in operating condition, receiving bodies can be improved to better status.


Anaerobik arıtım prosesleri ile tekstil atıksularından renk giderimi
1Trakya Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu-TEKİRDAĞ
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 59-68

Bu çalışmada, tekstil atıksularının arıtımında önemli bir problem olan boyar maddelerin anaerobik sistemlerle arıtım alternatifleri değerlendirilmiştir. Tekstil endüstrisi, yoğun kirlilik yüküne sahip atıksuları bulunan bir sektör olup, yüksek debili atıksularının alıcı ortamlara deşarjı için renk parametresi konusunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde bir sınır bulunmamaktadır. Bu nedenle, genellikle aktif çamur sistemleriyle arıtılmaya çalışılan tekstil atıksuları, rengi yüksek bir şekilde alıcı ortamlara verilmektedir. Ancak bugün,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel atıksulardan rengin de azaltılması konusunda baskılar bulunmaktadır. Bu sebeple renk giderimi konusundaki çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. İncelenen çalışmalarda anaerobik renk giderimi, anaerobik ve fakültatif mikroorganizmalarla, anaerobik reaktörlerle ve anaerobik/aerobik ardışık reaktörlerle gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, tekstil atıksuyu arıtımında renk gideriminin anaerobik ünitede, ilave KOİ gideriminin ise aktif çamur ünitesinde gerçekleştiği anaerobikaerobik
sistemlerin kullanımının verimli olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda, Türkiye’de tekstil atıksularının arıtımı için işletilmekte olan aktif çamur sistemlerinin önüne kurulacak anaerobik reaktörün, alıcı ortamların kalitesi açısından olumlu etkiler meydana getireceği kanaatine varılmıştır.