ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Project Management in Healthcare: A Case Study for Patient Flow Evaluation in an Emergency Room Using Fuzzy CPM And Fuzzy Pert
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2017; 8(): 41-51
Full Text PDF

Abstract

An ideal healthcare system is considered as a system that provides the most quality service level, lower costs and unlimited access. Any delay in patient flow may result in undesired consequences and losses in healthcare facilities such as hospitals and their sub units. Project management is defined as application of techniques to project activities to meet the project requirements. It has techniques that can help healthcare facilities and units standardize care and quality, reduce costs, improve effectiveness and decrease prolonged waits. The current study is carried out in an emergency department of a university hospital to understand the patient flow of the department with respect to the Fuzzy Critical Path Method (FCPM) and Fuzzy Program Evaluation Review Technique (FPERT). The reason for incorporating fuzzy sets is stemmed from that fuzzy numbers are more effective for high uncertainty processes as in emergency departments. Activities affecting patient flow through the ED are identified and project network is drawn. 1500 patients’ data about the times of each activities are obtained from the observed ED. Findings through application of FCPM and FPERT, the expected time for completion of the project, the critical path and slack times are determined.


Sağlık Sektöründe Proje Yönetimi: Bulanık Kritik Yol ve Bulanık Program Değerlendirme ve İnceleme Metotları Kullanılarak bir Acil Servisteki Hasta Akışının Değerlendirilmesine Yönelik Vaka Çalışması
1Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, TUNCELİ
2Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2017; (8): 41-51

İdeal bir sağlık sistemi en iyi kalite seviyesinde, en düşük maliyette ve sınırsız erişimle hizmet sağlayan bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Hasta akışındaki herhangi bir gecikme hastaneler ve onların alt birimleri gibi sağlık tesislerinde istenmeyen sonuçlara ve kayıplara neden olabilmektedir. Proje yönetimi, proje gerekliliklerini karşılamak için faaliyetlerin projelendirilmesini sağlayan tekniklerin uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Proje yönetimi, sağlık tesislerinin hizmet ve kalitelerini standardize etmesi, maliyetlerini düşürmesi, etkinliklerini artırması ve uzun bekleme sürelerini azaltmasını sağlayacak tekniklere sahiptir. Mevcut çalışmada, Bulanık Kritik Yol Metodu (FCPM) ve Bulanık Program Değerlendirme ve İnceleme Metodu (FPERT) kullanılarak bir üniversite hastanesi acil servisindeki hasta akışı değerlendirilmiştir. Bulanık kümelerin bu metotlarla birlikte kullanılmasının sebebi acil servislerdeki yüksek belirsizlik içeren süreçlerin bulanık sayılarla daha etkin ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. Acil servisteki hasta akışını etkileyen faaliyetler tanımlanmış ve proje ağı çizilmiştir. Her bir faaliyete ait süreler için acil servisten 1500 hasta verisi toplanmıştır. FCPM ve FPERT uygulanması sonucunda projenin muhtemel tamamlanma zamanı, kritik yol ve gevşeklik değerleri elde edilmiştir.