ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Determination of Problems and Finding of Solution Approaches on Foundational Real Estate From Ottoman Time
1Karadeniz Technical University, Faculty of Engineering, Department of Geomatics Engineering, TRABZON
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 317-348
Full Text PDF

Abstract

In Turkey, property-based land management practices are being carried out intensively by many public institutions and private sector organizations. General Directorate of Foundations (GDF) is one of such public institutions. The purpose of this study is to identify existing problems in the management of foundation properties and develop concrete legal, technical and institutional proposals for solving these problems. Case study method was used in the study. The study sample consisted of 68 professional employees who work at GDF. A questionnaire, a semistructured
interview form and existing land management implementations were used to collect data in the study. The questionnaire was applied to 68 professional employees selected as the sample group. A semi-structured interview form was developed by considering the results and suggestions of the questionnaire. In the light of the conclusions and suggestions of the questionnaire and the interview, 31 sample practices were selected to deliver the current situation within the context of land management practices to the reader by explaining and interpreting such practices. At the end of the study, data obtained from the questionnaire, the interview and sample practices were blended, and
solution approaches were developed for sustainable management of foundation properties.


Mazbut Vakıflara Ait Gayrimenkullerin Arazi Yönetimi İçinde Problemlerini Belirleme Ve Çözüm Yaklaşımları Geliştirme
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 317-348

Türkiye'de taşınmaz tabanlı arazi yönetim uygulamaları, birçok kamu kurum kuruluşu ile özel sektör tarafından son yıllarda yoğun olarak sürdürülmektedir. Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bu gibi kamu kuruluşlarından biridir. Bu çalışmanın amacı, mazbut vakıflara ait olan vakıf taşınmazlarının yönetiminde var olan problemleri belirlemek ve bunlar çözümü için yasal, teknik ve kurumsal çözüm yaklaşımı olabilecek önerileri
geliştirmektir. Araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada örneklem grubu olarak adlandırılan kitle VGM'de görev yapan ve alanında uzman nitelikli olduğu değerlendirilen 68 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada öncelikli olarak geliştirilen anket formu, daha sonra yarı yapılandırılmış mülakat formu ve mevcut arazi yönetimi uygulamaları veri toplamak için veri toplama aracı olarak ayrı ayrı kullanılmıştır. Anket, örneklem grubu olarak seçilen 68 kişiye uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakat formu, anket sonuçları göz önünde bulundurularak
geliştirilmiş ve örneklem grubundan seçilen bazı kişilere uygulanmıştır. Anket ve mülakat sonuçları ve önerileri ışığında, 31 örnek uygulama mevcut sorunları yansıtması adına seçilmiştir. Çalışmanın sonunda anket, mülakat ve örnek uygulamalardan elde edilen veri birleştirilmiş ve mazbut vakıflara ait vakıf taşınmazlarının sürdürülebilir yönetimi için çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir.