ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A Recommendation Of Decision-Support Model Based On Geographical Information Systems For Generating Real Estate Evaluation Maps: Kaşüstü/Trabzon Example
1Giresun University, Faculty of Engineering, Department of Geomatics Engineering, GİRESUN
2Karadeniz Technical University, Faculty of Engineering, Department of Geomatics Engineering, TRABZON
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 349-363
Full Text PDF

Abstract

Rapid growth of urban population also increases the supply for real estate. In this way, urban lands become a scarce resource, and real estate gains value. Therefore, formation from agricultural lands to the lands with building plot becomes inevitable. The value increase from land to plot satisfies both the society and the public with the new urban land arising. With this transformation, increasing real estate value returns to the national economy as more taxes. For this purpose, the study has been focused on generating plot-based evaluation maps of the region by using nominal evaluation method for Kaşüstü town of Trabzon city where public services developed intensely, has become an attraction center for foreign investors and therefore value grow process has changed rapidly. Thus, tax losses to arise will be minimized with the evaluation to be done with income method and tax incomes will be increased. In this regard, a decision-support model based on Geographical Information Systems (GIS) has been created. With this model, the value increase with transition from rural area to urban land can be monitored dynamically. With this study, the impact of land plan changes on real estate was evaluated in terms of society and public. In the application study performed on 41 building blocks and 215 plots on an area of 10 hectares, it was found that the unit price per sqm of the plots used as agricultural lands which was 40 TL (14 $) reached to 800 TL (285 $) by increasing 20 times when they were transformed into building plot as a result of development implementations.


Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir Karar-Destek Modeli Önerisi: Trabzon Kaşüstü Örneği
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 349-363

Kentsel nüfusun hızla artması taşınmaz mal arzını yükseltmektedir. Böylece kentsel toprak kıt bir kaynak haline gelmekte ve taşınmazlar sürekli değer kazanmaktadır. Bu nedenle tarım arazilerinden imar parselli arazilere dönüşüm kaçınılmaz olmaktadır. Araziden arsaya dönüşümde değer artışı hem toplumu hem de oluşan yeni kentsel arazi ile kamuyu memnun
etmektedir. Bu geçişle artan taşınmaz değeri ülke ekonomisine daha çok vergi olarak geri dönmektedir.
Bu amaçla çalışma, kamu hizmetlerinin yoğun şekilde geliştiği, yabancı yatırımcı için cazibe merkezi haline gelen ve bu nedenlerle de değer artış sürecinin çok hızlı değiştiği Trabzon ili Kaşüstü beldesi için nominal değerleme yöntemi kullanılarak bölgenin parsel bazlı değer haritalarının üretilmesi üzerinedir. Böylece gelir yöntemi ile yapılan değerleme ile oluşacak vergi kayıpları minimize edilmiş ve vergi gelirleri arttırılmış olacaktır. Bu bağlamda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
tabanlı bir karar destek modeli oluşturulmuştur. Böylece, kırsal araziden kentsel arsaya geçişte oluşacak değer artışı dinamik olarak izelenebilecektir. Çalışmanın sonucunda arazi üzerindeki plan değişikliklerinin, taşınmaz değerine etkisi toplum ve kamu açısından değerlendirilmiştir. 10 hektarlık alanda 41 imar adası ve 215 parsel üzerinde yapılan uygulama çalışmasında, tarımsal arazi olarak kullanılan parellerin ortalama birim metrekare fiyatı 40 TL (14 $) iken, imar uygulamaları sonucunda imar parseline dönüşen arsanın ortalama metrekare birim fiyatı 20 kat aratarak 800 TL (285 $) olmuştur.