ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Removal of copper from industrial wastewater using spent coffee grounds
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(1): 44-52
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In the literature, several studies have been reported on the sorption of metal ions from contaminated water using natural materials including bamboo dust, coconut shell, etc. which is modified with the chemicals or
pyrolyzed, in batch mode studies or column systems. Indeed, in these possible scenarios containing waters formulated, sometimes, pre-treatments increase the cost. Therefore, in this study, adsorption studies have been performed by different kinds of spent coffee grounds with moist (60-65%) to determine the efficacy of Cu(II) removal from original industrial wastewater whose initial metal ions 2.11 g/L at pH 11.04 in bench-scale packed column. Results depending on experimental design have shown that spent coffee grounds rapidly remove copper from waste water to below detection levels. Consequently, heavy metal removal using original spent coffee grounds would be an effective method for the economic treatment of wastewater.


Kahve telvesiyle atik sulardan bakir giderimi
1Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, BURSA
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 1(31): 44-52

Literatürde, kimyasal maddelerle veya piroliz edilerek özellikleri iyileştirilmiş bambu tozları, hindistan cevizi kabukları vb. doğal adsorbanların kesikli ya da sürekli sistemlerde, metal iyonlarını adsorplamalarına yönelik
pek çok çalışma mevcuttur. Aslında, laboratuar koşullarında hazırlanmış atık suların arıtılmasını içeren olası senaryolarda ön işlemlerin yer alması maliyeti arttırabilir. Bu nedenle, bu çalışmada, %60-65 nem içeren
farklı kahve telveleri kullanılarak pH’ı 11.04 olan ve 2.11 g/L Cu(II) iyonları içeren orijinal atık suyun arıtılması amaçlanmıştır. Deneysel tasarıma dayalı olarak elde edilen sonuçlar, kahve telvelerinin atık sudan bakırı kolaylıkla limit değerlerin altına kadar uzaklaştırabildiğini göstermiştir. Sonuç olarak, işlem görmemiş kahve telvelerinin kullanımıyla atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması ekonomik bir çözüm yolu sunabilir.