ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Polyelectrolytes and ist biological properties
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(1): 85-106
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The interaction of polymers having the characteristics of synthetic or natural, biocompatible and biodegradable polyelectrolytes with biomolecules exhibits the presence of biologically important mechanisms and has a great importance for biomedical uses. Researches about artificial immunization systems are still continuing thanks to the adjuvant effect which stimulates the immunity and which is one of the most
important features of polyelectrolytes. In addition, synthesis of polyelectrolytes' conjugate and complexes, lighting of their structures, examination of their biological effects are still being developed. In this study, after giving general information about polyelectrolytes and their properties by presenting a general review of the preferred studies in artificial polymeric vaccine systems, it is intented to give information about their properties, importance and working principles in immunology.


Polielektrolitler ve biyolojik özellikleri
1Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, ÜsküdarİSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 1(31): 85-106

Sentetik veya doğal, biyouyumlu ve biyobozunur polielektrolit özellikteki polimerlerin biyomoleküller ile etkileşimleri biyolojik açıdan önemli mekanizmaların varlığını ortaya koymakta ve biyomedikal uygulamalar için büyük önem taşımaktadır. Polielektrolitlerin konjugat ve komplekslerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, biyolojik etkilerinin incelenmesi çalışmaları, ayrıca en önemli özelliklerinden biri olan adjuvant etkisi (immüniteyi stimüle eden) sayesinde polimerik yapay aşı sistemleri ile ilgili araştırmalar
devam etmektedir. Bu çalışmada, polielektrolitler ve polielektrolitlerin özellikleri hakkında genel bilgi verildikten sonra, yapay
polimerik aşı sistemlerinde tercih edilmesine dair yapılan çalışmaların genel bir derlemesi sunularak, immünolojide ki özellikleri, önemi ve çalışma modeli hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.