ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Multiple criteria decision making methods for selecting third party logistics firms: a literatur review
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 178-202
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Outsourcing is an increasingly important task pursued by enterprises seeking improved efficiency. Logistics outsourcing or Third-Party Logistics (3PL) involves the use of external companies to perform the firm’s logistics
activities in part or the whole. 3PL has become a common practice among firms. It is therefore very important to choose the mos tappropriate 3PLfirms with a model which is effective and implementable. However, choosing a proper 3PL firm is a kind of Multi Criteria Decision Making (MCDM) problem, which requires considering a large number of complex factors. This paper is an exploratory study aiming at investigating the literature for of current 3PL selection and evaluation researches. This study includes 70 articles written and published in international journals, conferences and symposiums between 2001 and 2012 on third-partylogistics. The methods of 3PL evaluation range from simple
analytical techniques to multi-criteria methods. There are a great range of selection decision methods that can be used in particular situations however it could not be determined which one is better in which situations. Most of the analyzed methods for 3PL selection and evaluation consisted of hybrid approaches which considered qualitative and quantitative data and were not based on real cases.These articles are classified according to evaluation methods.


Üçüncü parti lojistik firma seçiminde kullanilan çok ölçütlü karar verme yöntemleri: literatür araştirmasi
1Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, KIRIKKALE
2Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KIRIKKALE
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 178-202

Dış kaynak kullanımı, artan bir şekilde, verimliliği artırmak isteyen firmalar tarafından kaçınılması mümkün olmayan önemli bir görev haline gelmiştir. Lojistikte dış kaynak kullanımı veya Üçüncü Parti Lojistik (3PL), firmanın lojistik faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını dışarıdan yabancı firmalar tarafından yerine getirilmesini kapsamaktadır. 3PL, günümüzde firmalar arasında farklı nedenlerden dolayı yaygın olarak kullanılır haline gelmiştir. Bu durumda; firmalar için etkin ve uygulanabilir bir modelle en uygun 3PL firma seçimi çok önemli olmaktadır. 3PL firma seçimi, çok sayıda nitel ve nicel faktörün dikkate alındığı çok ölçütlü karar verme problem haline gelmiştir. Bu makale, mevcut 3PL firma seçim ve değerlendirme çalışmalarının literatür taramasını amaçlayan geniş çaplı bir araştırmadır. Bu tarama, 3PL konularında 2001 – 2012 yılları arasında yazılmış, uluslararası indeksli dergilerde,
konferanslarda ve sempozyumlarda yayımlanan 70 adet makaleyi kapsamaktadır. 3PL firma değerlendirme yöntemleri, basit analitik tekniklerden, çok ölçütlü yöntemleri kapsayacak şekilde genişlemiştir. Belirli durumlarda kullanılabilir çok çeşitli seçim ve değerlendirme yöntemleri vardır. Ancak hangi yöntemin hangi durumda diğerlerine göre daha iyi olup olmadığı araştırmada belirlenememiştir. 3PL firma seçim ve değerlendirilmesinde kullanılan analiz
yöntemlerininin büyük çoğunluğu nitel ve nicel verileri dikkate alan, gerçek durumlara dayalı olmayan hibrid yaklaşımlardan oluşmaktadır. Makaleler, değerlendirme yöntemlerine göre sınıflandırılmıştır.