ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An investigation about the effects of mobbing behaviours
1
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 222-233
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study first of all, mean of Mobbing and historical improvement of it was searched . Then it is explained why it occurs at company and how it affects the people working in a company. Specific behavior styles in Mobbing are examined.
At this study effect of Mobbing behaviors on women is examined. The most effective class of Mobbing behaviors is searched by a survey. Results of survey are assessed according to Nominal Group Technique and
the most effective class found. Then, another survey which includes Mobbing behaviors of classes separately is done and tried to find the most effective Mobbing behaviors. The result of new survey is assessed both with Nominal Group Technique and ANP. It’s seen that both techniques have given the same results. Consequently the most effective Mobbing Behavior Class and behavior are found by this study.


Mobbing davranişlarinin etkilerinin araştirilmasi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 222-233

Bu çalışmada öncelikle Mobbing kavramının ne olduğu ve tarihi gelişimi araştırıldı. Daha sonra bu kavramın işletmelerde hangi boyutta, nasıl oluştuğu ve kişileri nasıl etkilediği aktarıldı. Çalışmada Mobbing davranışlarının bayanlar üzerindeki etkisi incelendi. Araştırma safhasında öncelikle Mobbing’de davranış
sınıfları incelendi. Hangi davranış sınıfının bayanlar üzerinde daha etkili olduğu anket ile tespit edilmeye çalışıldı. Anket sonuçları Nominal Grup Tekniğine göre değerlendirildi. Böylece bayanlar üzerinde en etkili Mobbing davranış sınıfı bulundu. Daha sonra Mobbing sınıflarına ait davranışlar farklı bir ankette ayrı ayrı belirtilerek hangi Mobbing davranışının bayanları daha çok etkilediği bulunmaya çalışıldı. Yeni anketin sonuçları Nominal Grup Tekniğine ve ANP’ye göre değerlendirildi. Her iki yöntemin de en etkili Mobbing davranışı olarak aynı sonucu verdiği gözlemlendi. Sonuç olarak bu çalışmayla bayanları en çok etkileyen Mobbing davranış sınıfı ve Mobbing davranışı bulundu.