ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Solid State Synthesis of Chlorine Containing Dehydrated Magnesium Borates
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa- ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2014; 32(2): 201-210
Full Text PDF

Abstract

The 72% of the World boron reserves are in Turkey. The biggest portion of boron reserves leads the boron
studies. Due to its important properties boron usage areas are extending. In this study the chlorine containing magnesium borate synthesis by solid-state method is investigated. The reaction temperatures were set between 500°C - 700°C. Magnesium chloride hexahydrate (MgCl2.6H2O) used as chlorine and magnesium source, magnesium oxide (MgO) used as magnesium source and boric acid (H3BO3) used as boron source. The effect on the synthesis by the molar ratio change of the raw materials was investigated. Synthesized minerals characterization analyses were done by the techniques of X-Ray Diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR). From the results of this study the chlorine containing magnesium borate of boracite (Mg3B7O13Cl) was obtained. The side products of dehydrated magnesium borates namely magnesium borate (MgB4O7) and suanite (Mg2B2O5) were also formed. The formation of boracite was started at the reaction temperature of 500°C and the temperature increase effected the Mg3B7O13Cl formation positively.


Klor İçerikli Susuz Magnezyum Boratların Kati-Hal Yöntemi ile Sentezlenmesi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2014; 2(32): 201-210

Dünya bor yataklarının yaklaşık %72’si Türkiye’de bulunmaktadır. Stratejik öneme sahip borun Türkiye’de
fazla miktarda bulunması, bor üzerine yapılan çalışmaların önemini daha da arttırmaktadır. Borun özellikleri nedeniyle kullanım alanları gün geçtikçe genişlemektedir. Bu çalışmada katı-hal yöntemi ile klor içerikli magnezyum borat sentezi hedeflenmiştir. Katı-hal sentezleri 500°C ile 700°C’de arasında gerçekleştirilmiştir. Klor ve magnezyum kaynağı olarak magnezyum klorür hekzahidrat (MgCl2.6H2O), magnezyum kaynağı olarak magnezyum oksit (MgO) ve bor kaynağı olarak borik asit (H3BO3) kullanılmıştır. Kullanılan hammaddelerin mol oranı değişiminin sentez üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sentezlenen ürünlerin karakterizasyon çalışmaları X-Işını Kırınımı (XRD) ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) ile gerçekleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonunda klor içerikli magnezyum borat minerali olarak borasit (Mg3B7O13Cl) elde edilmiştir. Yan ürün olarak ise susuz magnezyum bileşiklerinden,
magnezyum borat (MgB4O7) ve suanit (Mg2B2O5) elde edilmiştir. 500°C’de Mg3B7O13Cl oluşumu başlarken sıcaklık artışı klor içerikli magnezyum boratın sentezini olumlu yönde etkilemiştir.