ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Vitrification of the Nuclear ‘Simulated’ Cesium Waste By Using Basalt Glass
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(1): 43-51
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, a stable waste was simulated with a composite glass made of Cs- klinoptilolit and granulated volcanic basalt. The mixtures (samples) were prepared at the ratios of %70, %75 and %80 and kept at 1250 °C for 2 hours to obtain basalt glasses. Chemical contents of the Cs-klinoptilolit, the basalt glass and the simulated waste samples were determined by an ICP-MS device. Chemical strengths of the samples were also specified by ICP-MS depositing them in distilled water at 25±2°C for seven days. The crystalline phases and the changes in the micro structure occurred during heating processes were studied by using a Scanning Electron Microscope (SEM-EDS) and an X-ray diffraction (XRD). The leach test of %70 and % 75 wastes uploaded glass gave values consistent with the values given in the literature within the given uncertainties. In addition, durability of the composite was decreased when the waste content was increased in the structure.


Bazalt Cam Kullanılarak Bir Nükleer ‘Simule’ Sezyum Atığının Camlaştırılması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 1(29): 43-51

Bu çalışmada, radyoaktif atıkların uzun süre kararlı yapıda tutulmasını sağlamak amacıyla, bağlayıcı olarak kullanılan öğütülmüş volkanik bazalt cama, sezyumlu klilinoptilolitin yüklenerek elde edilen simule atığın özellikleri araştırılmıştır. Bazalt cam atık kompozit örnekleri, kütlece %70, %75 ve %80 oranında 1250 °C de 2°C/dak adımla 2 saat ısıl işlem uygulanarak üretilmiştir. Örneklerin kimyasal dayanımı (direnci), 25±2°C deki distile su içinde 7 günlük liç testi ile belirlenmiştir. Bazalt cam, Cs-klinoptilolit ve bazalt kompozit atık camın kimyasal bileşimi indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri (ICP-MS) ile belirlenmiş, ısıl işlem uygulamasının meydana getirdiği mikro yapıdaki değişimler ve oluşan kristal fazlar taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDS) ve X-ışını kırınımı (XRD) yöntemleriyle incelenmiştir. Kimyasal dayanıklılık testinde %70 ve % 75 atık yüklü örneklerle elde edilen ‘liç değerleri, literatürdeki referans değerlerle karşılaştırıldığında, belirsizlik sınırları içinde uyumlu bulunmuştur. Ayrıca, numunelerde atık yükleme oranı arttıkça, ‘liç’ dirençlerinin azaldığı gözlenmiştir.