ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The Effect of Pilot Bit Arragement on OFDM System Performance in Pilot Based Channel Estimation
1
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 127-137
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, the effect of pilot bit placement on an OFDM system performance with comb-type based channel estimation was investigated. For this, OFDM simulator was created by using the MATLAB programming language. The estimation of the three different frequency selective channels at pilot frequencies is based on LS (Least Square) while the channel interpolation is done using low-pass interpolation. The pilot ratio (ratio of pilot bits to data bits, PR) that gives the lowest bit error rate (BER) is determined as the Optimum Pilot Ratio (OPR) through the simulator for the three different frequency selective channels. Unlike the previous studies, we observe that the change in OPR dependent on channel profile and number of subcarriers. When number of subcarriers decreased, OPR increased while the distance between pilot bits remained the same. Therefore it was concluded that OPR is expressed best with (Δf)OPR (optimum pilot spacing). Since (Δf)OPR related to interval that channel experience flat fading, the relationship between the channel coherence bandwidth (BC) and (Δf)OPR was investigated. Simulation results show that, there is a linear relationship [(f)OPR0.65BC,0.9] between the coherence bandwidth with 0.9 (BC,0.9) correlation coefficient and (Δf)OPR. Using such a relationship, OPR can be set easily by a single variable channel parameter for different frequency selective channels.


Pilot Tabanlı Kanal Kestiriminde Pilot Bit Yerleşiminin DFBÇ Sistem Başarımına Etkisi
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Kurupelit, SAMSUN
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 127-137

Bu çalışmada pilot tabanlı, tarak-tip kanal kestirimli DFBÇ sistem başarımına pilot bit yerleşiminin etkisi incelenmiştir. Bunun için MATLAB programlama dili kullanılarak DFBÇ benzetimcisi oluşturulmuştur. Kestirimi yapılan üç farklı frekans seçicilikli kanalın; pilot alt taşıyıcılardaki değeri LS (Least Square), veri alt taşıyıcılardaki değeri ise alçak geçiren ara değerleme algoritmasıyla hesaplanmıştır. Üç farklı frekans seçicilikli kanal için benzetimci yardımıyla en düşük bit hata oranını (BHO) veren pilot oranı (pilot bit sayısının veri biti sayısına oranı, PO) en uygun pilot oranı (EUPO) olarak belirlenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak EUPO’nun kanal profiline ve alt taşıyıcı sayısına bağlı olarak değiştiği görülmüştür. Alt taşıyıcı sayısı azaldığında EUPO artmış ancak pilot bitler arası mesafe [(Δf)EUPO] aynı kalmıştır. Dolayısıyla EUPO’nun en iyi (Δf)EUPO ile ifade edilebileceği sonucuna varılmıştır. (Δf)EUPO kanalın düz sönümlendiği aralıkla bağlantılı olduğundan kanalın tutarlı bant genişliği (BT) ile (Δf)EUPO arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçlardan 0.9 ilinti katsayılı tutarlı bant genişliği (BT,0.9) ile (Δf)EUPO arasında doğrusal bir ilişkinin [(f)EUPO0.65BT,0.9] varlığı belirlenmiştir. Böyle bir ilişki ile farklı frekans seçicilikli kanal profilleri için EUPO tek değişkene bağlı bir kanal parametresi ile kolaylıkla belirlenebilir.