ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The Use of Different Interpolation Methods in Estimating Electromagnetic Power Density
1
2
3
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 148-155
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

With the development of technology the use of power-based working devices has rapidly become widespread. However, the biggest problem of the technological innovations which brought about is electromagnetic pollution continues to affect our lives in the same speed. Although we know from the literature that sources of electromagnetic pollution exist in every region of the electromagnetic frequency band, base stations have been shown to be the biggest cause of pollution. One of the most important reasons of the level of interference from electromagnetic pollution is the distance from the source of electromagnetic pollution. In this context, electromagnetic measurements are based on a limited number of measurements which are obtained at different distances from the source of the electromagnetic radiation. In this study, measurements which were taken at different distances from the base stations were examined. However, from a practical point of view, it was not possible to take measurements from different distances for each of the base stations. Therefore, to solve this problem, we used the interpolation method, which is a mathematical approach, to estimate the density of the electromagnetic force at intermediate distances. Different interpolation methods were used to determine electromagnetic power density at certain distances and to achieve the most accurate estimates. A success rate of 99.8 % was obtained using the cubic interpolation method. It was concluded that the interpolation method can be safely used to estimate electromagnetic power density.


Interpolasyon Yöntemiyle Elektromanyetik Güç Yoğunluğu Kestirimi
1Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, BARTIN
2Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, KAYSERİ
3Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, KONYA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 148-155

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak elektriğe bağlı cihazların kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Ancak, teknolojik yeniliklerin beraberinde getirdiği en büyük sorun olan elektromanyetik kirlilik, aynı hızla hayatımızı etkilemeye devam etmektedir. Elektromanyetik kirliliği oluşturan kaynaklar frekans bandının her bölgesinde etkili olmakla birlikte literatürde, en büyük kirlilik sebebi olarak baz istasyonları gösterilmektedir. Elektromanyetik kirlilikten etkilenme miktarının en önemli nedenlerinden biri, elektromanyetik kirlilik kaynağına olan uzaklıktır. Bu kapsamda yapılan elektromanyetik radyasyon ölçümleri, elektromanyetik ışınım kaynağından belirli uzaklıklarda yapılan sınırlı sayıdaki ölçümlere dayanmaktadır. Bu çalışma kapsamında baz istasyonlarından belirli uzaklıklarda yapılan ölçümler incelenmiştir. Ancak her bir baz istasyonu için, ayrı ayrı uzaklıklarda ölçüm yapmanın pratik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Ölçümlerdeki bahsedilen noksanlığı gidermek adına bu çalışmada, matematiksel bir yaklaşım olan interpolasyon yöntemi, ara uzaklıklardaki elektromanyetik güç yoğunluğunun kestirimi için kullanılmıştır. Belirli bir uzaklıktaki elektromanyetik güç yoğunluğunun saptanması için farklı interpolasyon teknikleri kullanılmış ve yapılan tahminlerin en doğru neticeyi vermesi sağlanmıştır. Kübik interpolasyon yöntemi ile % 99.8 „lik bir başarı yakalanarak, interpolasyon yönteminin elektromanyetik güç yoğunluğunun kestiriminde güvenli bir şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.