ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Dechlorination of chlorine from 2-chlorophenol with Trametes versicolor crude laccase
1
2
3
4
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(1): 9-19
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, chlorine from 2-chlorophenol was removed with crude laccase enzyme produced from Trametes versicolor ATCC (200801) grown in PDB culture including wheat straw. Effects of pH value, substrate concentration, enzyme amount, contact time and temperature on dechlorination were examined. Besides, dissolved oxygen consumption was followed simultaneously dechlorination and the decrease was observed. A change in toxicity of 2-chlorophenol under determined optimum conditions was monitored through Microtox. Also, after the dechlorination of 2-chlorophenol, changes in chemical structure of 2- chlorophenol was determined with FTIR analysis. Optimum dechlorination conditions of 2-chlorophenol have been determined as pH 4.0, substrat concentration 150μM, enzyme amount 4 ml, contact time 15 min and temperature 40 °C. During dechlorination studies, decrease of oxygen amounts in the reaction medium and not altering the results after catalase addition to experiment medium have been made us think that responsible enzyme dechlorination of 2-chlorophenol is laccase.


Trametes versicolor ham lakkazı ile 2-klorofenolden klor uzaklaştırılması
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Meşelik-ESKİŞEHİR
2Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, ANKARA
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik-ESKİŞEHİR
4Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 1(30): 9-19

Bu çalışmada, buğday kepeği ilave edilen potato dekstroz broth (PDB) ortamında büyütülen Trametes versicolor ATCC (200801)’den üretilen ham lakkaz enzimi ile 2-klorofenolden klor uzaklaştırılmıştır. pH, substrat konsantrasyonu, enzim miktarı, inkübasyon süresi ve ortam sıcaklığı parametrelerinin deklorinasyon üzerine etkileri incelenmiştir. Deklorinasyonla eş zamanlı olarak çözünmüş oksijen tüketimi de takip edilmiş ve düşüş gözlemlenmiştir. Belirlenen optimum koşullarda 2-klorofenolün toksisitesindeki değişim Microtox ile değerlendirilmiştir. Ayrıca klor uzaklaştırıldıktan sonra 2-klorofenolün kimyasal yapısındaki değişiklikler FTIR analizleri ile belirlenmiştir. 2-klorofenolün optimum deklorinasyon koşulları pH 4, substrat konsantrasyonu 150 μM, enzim miktarı 4 ml, temas süresi 15 dk, ortam sıcaklığı 40 oC olarak belirlenmiştir. Bu süreçte klor uzaklaştırılmasına koşut olarak ortamdaki oksijenin azalması ve deney ortamına katalaz ilavesinden sonra elde edilen sonuçların değişmemesi klor uzaklaştırılmasından sorumlu olan enzimin lakkaz olduğunu düşündürmektedir.