ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An approach to determination of geographical origin and authenticity of grape and some grape products using SNIF-NMR®
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(1): 102-112
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The isotopic content and distribution in molecules from plants and animals are influenced by environmental factors and synthetic routes, and thus can be used to trace the origin of a given compound by comparison with a chemically identical molecule coming from another source.
The isotopic content and distribution in molecules from plants and animals are influenced by environmental factors and synthetic routes, and thus can be used to trace the origin of a given compound by comparison with a chemically identical molecule coming from another source. Turkey is located in the ranks 6th in the world, and 4th in Europe in the grape production, after Italy, USA, China, Spain, and France. The produced grape was used for table with a percentage of 52.8 %, raisins with a percentage of 36.3 %, and wine with a percentage of 10.8 in our country in 2010. Although the control of these grape and grape products produced plenty is very important any isotopic analysis has not been done to grapes grown in our soil to differentiate regionally so far.
Climatic factors have a significant impact particularly in plants on deuterium content in isotopic fractionation. (D/H)I and (D/H)II results obtained from SNIF-NMR have been largely coincided with grape and grape molasses samples grown in the same region, and it is observed that these values have been compatible with region generated by us using meteorological data. Grape molasses and grape samples have been differentiated regionally with this study done by us firstly. In addition, it is observed that the deuterium content of grape molasses has been richer than raisins.


Üzüm ve üzümden elde edilen birtakım ürünlerin coğrafik köken ve orijinallik tayininin SNIF-NMR® metodu kullanIlarak tespit edilmesine dair bir yaklaşım
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 1(30): 102-112

Bitki ve hayvansal organizmalardaki moleküllerin izotopik içerikleri ve dağılımları çevresel faktörlerden ve sentez yollarından etkilenmektedir ki, bu sebeple bu özellik kimyasal olarak aynı yapıya sahip fakat farklı kaynaklardan sentezlenen moleküllerin kökeni (kaynağı) hakkında bilgi vermektedir.
2010 yılı verilerine göre üzüm üretiminde Türkiye, Dünya’da İtalya, ABD, Çin, İspanya ve Fransa’dan sonra 6., Avrupa’da ise 4.sırada yer almaktadır. 2010’da Ülkemizde üretilen üzümün % 52,8’i sofralık, % 36,3’ü kurutmalık, % 10,8’i ise şaraplık olarak kullanılmıştır. Ülkemizde bolca üretilen üzüm ve bu üzümden elde edilen ürünlerin kontrolü önem arz etmekle beraber ve ülkemiz topraklarında yetişen üzümle ilgili bölgesel farklandırmaya yönelik herhangi bir izotopik analiz şu ana kadar yapılmamıştır. İklimsel faktörlerin izotopik fraksiyonlaşmada özellikle bitkilerdeki döteryum içeriğine önemli etkileri vardır. Aynı bölgede yetişen pekmez ve üzüm numunelerinin SNIF-NMR sonucu elde edilen (D/H)I ve (D/H)II sonuçlarının büyük oranda örtüştüğü ve aynı zamanda bu değerlerin meteorolojik verilerle oluşturulan bölgelerle de uyumlu olduğu görülmüştür. İlk olarak tarafımızca yapılan bu çalışmada pekmez ve üzüm örnekleri bölgesel olarak farklandırılmışlardır. Ayrıca pekmez örneklerinin, kuru üzüm örneklerine göre döteryumca daha zengin oldukları tespit edilmiştir.