ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An investigation on the nonlinear behavior of unreinforced masonry walls
1
2
3
4
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(2): 133-143
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Recently, numerous studies on the modeling technique for masonry structures and their structural components have been carried out, such as masonry shear walls existing in the literature. This paper is focused on nonlinear finite element modeling of masonry walls at a micro-level. For this purpose, Drucker-Prager yield criterion is employed in the elasto-plastic analyses of walls deriving the material parameters from the compressive strength of both brick and mortar. The performance of the proposed approach is verified by simulating a series of experiments reported in the literature.


Donatısız yığma duvarların doğrusal olmayan davranışı üzerine bir irdeleme
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Anabilim Dalı, Esenler-İSTANBUL
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, ÇANAKKALE.
3Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
4Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bebek-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 2(30): 133-143

Günümüzde, yığma yapıların ana taşıyıcılarından olan yığma duvarların numerik modelleme teknikleri ile
ilgili bir çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, düşey ve yatay yükler etkisindeki yığma duvarlar için doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi ile mikro düzeyde bir modelleme tekniği önerilmiştir. Elastoplastik analizlerde, kırılma kriteri olarak Drucker-Prager modeli kullanılmış, kriterin ihtiyaç duyduğu malzeme parametrelerinden kohezyon ve içsel sürtünme açısı için malzemenin basınç dayanımına bağlı bağıntılar irdelenmiştir. Önerilen çözüm yöntemi ile elde edilen sonuçların literatürde yer alan farklı çalışmalarda elde edilen deneysel verilere oldukça yakın olduğu görülmüştür.