ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Hydroelectric energy capacity of van lake
1
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(2): 144-155
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Lake Van, which has a volume of 607 km3, is the world’s fourth, and Turkey’s largest soda lake. Situated at 1,648 meters above mean sea level, the lake has a volcanic origin, created by huge lava flows from the Nemrut and Sipan volcanoes. Its surface area is 3,700 square kilometers with an average depth of 170 meters and a maximum depth of 457 meters. Water level of Lake Van increased about 2 meters for 1987-1996 periods. Such a rise caused destruction of some socio-economical activities in the lake vicinity. Lake Van and its surroundings were announced as the natural disaster area. Moreover, this rise caused prohibition for settlement under elevation of 1655 m, moreover the areas under elevation of 1652 m were announced as national private. Van Lake Basin is an efficiency basin in terms of hydropower generation possibility, due to its decrasing precipitation trend, important surface water potential and possibility of high head. In this study, as a clean, local and renewable energy source, potential of hydroelectric energy in Van Lake was examined in addition, to the hydropower center construction, feasibility and cost, installed capacity and amount of generated energy in the Van Lake Hydropower. Consequently, income and expense ratio (Profitability) were calculated as 3.51 for the Van Lake HEPP.


Van gölü hidroelektrik enerji kapasitesi
1Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 2(30): 144-155

Van Gölü 607 km3'lük hacmiyle Dünyanın 4’üncü ülkemizin en büyük sodalı gölüdür. Göl yüzeyi 1648 m kotunda olup, Nemrut ve Süphan Dağının büyük lav akımlarından meydana gelen volkanik kaynaklı bir göldür. Yüzey alanı 3700 km2, ortalama derinliği 170 m ve en derin yeri 457 m olarak ölçülmüştür.
Van Gölü’nde su seviyesi, 1987-1996 döneminde ortalama 2 m yükselmiştir. Bu yükselme, göl civarında sosyo-ekonomik faaliyetlerin aksamasına ve Van Gölü civarının doğal afet bölgesi ilan edilmesine, 1655 m kotu altının yerleşime kapatılmasına ve 1652 m kotunun altındaki mülkiyetin kamulaştırılmasına neden olmuştur. Van Gölü, aldığı yağış miktarı, önemli yüzeysel su potansiyeli ve yüksek düşü imkanıyla, hidroelektrik bir tesis açısından verimli bir konumdadır. Bu çalışmada; temiz, yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjinin Van Gölündeki potansiyeli incelenmiş ayrıca projenin inşa, fizibilite ve maliyet çalışmaları ile kurulu gücü ve üreteceği enerji miktarları belirlenmiştir. Sonuç olarak Van Gölü HES projesinin rantabilite katsayısı 3.51 olarak hesaplanmıştır.