ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Recovery applications of waste foundry sand
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(2): 205-224
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Giving priority in the manufacturing industry to the production, product quality and costs at present situation in Turkey led recovery applications to be postponed to the second stage. However, utilization of natural resources efficiently by minimizing the consumption of materials and recovering qualified wastes is a very substantial topic to be considered. Conversion of waste foundry sand (WFS) generated from foundries and arising in high amounts in casting process to the economically valuable beneficial products with environmentally friendly methods instead of disposal as waste is one of the hot topics of developed countries working on it. However, studies on recovery applications of WFS in our country is inadequate yet; WFS are mostly disposed at landfills at present situation. Increasing landfill costs and limited landfill areas especially in the municipalities become a considerable matter for the foundry industry. Therefore, recovery of WFS instead of disposal will provide important savings both in production costs and disposal costs via the minimization of waste amounts. Preventing rapid consumption of natural resources, conversion of wastes to the input for economy instead of being a threat against environment and human health and finding them a place as energy purpose and as valuable chemical raw materials are the necessities according to the concept of sustainable environment and sustainable development, which is embraced as preferential policy target in world and as in our country. Thus, in this study, probable recovery applications for WFS which owns a substantial potential in Turkey are investigated and compiled in national and international basis.


Atık döküm kumunun geri kazanım uygulamaları
1TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi, Çevre Enstitüsü, Gebze-KOCAELİ
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 2(30): 205-224

Türkiye'de mevcut durumda imalat sanayinde öncelik; üretim, ürün kalitesi ve maliyete verilmiş olduğundan, atık geri kazanım uygulamaları ikinci planda kalmıştır. Halbuki, malzeme tüketimini azaltmak ve değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması oldukça önemli bir konudur. Dökümhanelerden kaynaklanan ve döküm işlemi sırasında yüksek miktarlarda ortaya çıkan atık döküm kumunun (ADK) atık olarak bertaraf edilmesi yerine çevre dostu yöntemlerle ekonomik değeri olan faydalı ürünlere dönüştürülmesi, gelişmiş ülkelerde üzerinde sıkça çalışılan bir konudur. Buna karşın, ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalar henüz yetersizdir, ADK çoğunlukla tekrar değerlendirilemeden düzenli depolama tesislerinde depolanmak suretiyle bertaraf edilmektedir. Artan depolama maliyeti ve özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlı depolama alanları, döküm sektöründe önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle ADK’nın bertaraf yerine geri kazanımı; hem üretim maliyetlerinde, hem de atık miktarının azaltılması suretiyle atık bertaraf maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacaktır. Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önlenmesi ve atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkartılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesi, enerji amaçlı veya değerli kimyasal hammadde olarak uygulamalar bulması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma açısından bir gerekliliktir. Bu çalışmada Türkiye için önemli bir potansiyele sahip olan ADK’ların olası geri kazanım uygulamaları ulusal ve uluslararası bazda incelenmiş ve derlenmiştir.