ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Analytic hierarchy process for spatial decision making
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(2): 124-137
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Decision-making is the investigating process to decide the best solution by evaluating usually many factors. Analytic hierarchy process (AHP) one of the multi-criteria decision making methods (MCDM), is based on pair-wise comparisons of factors using the values in the range of 1–9. Many spatial decision problems as site selection, disaster risk assessments, making planning decisions, natural resource management, etc. are depend on multi-criteria. In this article, in order to contribute to future studies of the use of analytic hierarchy method for spatial decision problems, the use of this method for spatial decision making is explained by the theoretical background and the calculation procedures are shown on a sample application


Konumsal karar problemlerinde analitik hiyerarşi yönteminin kullanılması
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kurupelit-SAMSUN
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 2(28): 124-137

Karar verme genellikle çok sayıda faktörün bir arada değerlendirilerek en iyi çözümün araştırılması sürecidir. Çok ölçütlü karar analizi (ÇÖKA) yöntemlerinden biri olan analitik hiyerarşi yöntemi, faktörlerin 1–9 aralığında değerler kullanılarak ikili karşılaştırmalarına dayanır. Yerleşim yeri seçimi, afet riski değerlendirmeleri, planlama kararlarının alınması, doğal kaynak yönetimi vb. birçok konumsal karar probleminde çok sayıda ölçütün değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu makalede, analitik hiyerarşi yönteminin konumsal karar problemlerinde kullanımı konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yöntemin teorik yapısı ele alınarak konumsal karar problemlerinde kullanım olanağı incelenmiş ve bir örnek uygulama üzerinde hesaplamalar gösterilmiştir.