ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Seismic performance of a moment resisting frame with energy dissipative semi rigid connections
1
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 199-213
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

A low rise long span frame with energy dissipation zones in semi rigid connections, instead of beam ends, is designed in high seismic areas and its seismic performance is evaluated analytically. To achieve this, three story three bay symmetric frames are designed by using rigid and %60 capacity connections. Seismic performances of these frames are evaluated and compared with eigenvalue analyses, nonlinear pushover analyses and nonlinear time history analyses. 25 real strong ground motion records are scaled to three earthquake levels and 150 time history analyses are conducted for two sample frames. As a result of analyses periods, capacity curves, local and global limit states, plastic hinge occurrence locations and sequence, maximum shear forces - maximum displacements, story drifts, beam and column stresses and chord rotations, are determined. Finally results are compared with acceptance criteria of FEMA 356.


enerji sönümlendiren yarı rijit birleşimli bir çelik çerçevenin deprem performansının değerlendirilmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 199-213

Depremselliği yüksek bölgelerde enerji sönümlenmesinin, kiriş uçları yerine, kiriş kolon düğüm noktalarında oluşacağı yarı rijit birleşimli, az katlı büyük açıklıklı bir çelik yapı tasarlanmış ve deprem etkileri altında performansı analitik olarak incelenmiştir. Bu amaçla üç katlı, üç açıklıklı simetrik bir sistem, rijit ve %60 birleşim kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Ardından bu çerçevelerin deprem performansları, özdeğer, doğrusal olmayan statik itme analizi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analizleriyle belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Dinamik analizlerde, 25 adet gerçek yer hareketi 3 farklı deprem seviyesine göre ölçeklendirilmiş ve iki örnek çerçeveye 150 adet analiz yapılmıştır. Analizler neticesinde, çerçevelerin periyotları, kapasite eğrileri, lokal ve global sınır durumları, plastik mafsal oluşum yerleri ve sıraları, maksimum kesme kuvveti – maksimum deplasman değerleri, kat öteleme oranları, kiriş, kolon gerilmeleri ve birleşim dönmeleri belirlenmiştir. Son olarak elde edilen sonuçlar FEMA 356’da verilen kabul edilebilirlik kriterleri ile karşılaştırılmıştır.