ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Biohydrogen production from waste sludge
1
Sigma J Eng Nat Sci 2010; 28(3): 235-248
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Waste biological sludge from a wastewater treatment plant contains high levels of organic matter (for example, carbonhydrates and proteins) and thus are a potential substrate for producing hydrogen. Using sludge as the substrate for fermentative hydrogen production offers several advantages over the use of other biomass sources (plants, animals and their organic waste products). It is available at little or no cost. It is of great significance to produce hydrogen from sludge by fermentative hydrogen production, because it can not only treat sludge but also produce very clean energy. Due to low hydrogen yield (i.e., 1.21 mL H2/g volatile solid (VS)), several methods of sludge pretreatment such as ultrasonication, acidification, basification, thermal pretreatment, freezing-and-thawing have been used to enhance the hydrogen yield. Pre-treatment can increase the efficiency of anaerobic hydrolyze step of sludge by releasing the insoluble organic matter to water. For example hydrogen yields were improved to 3.25 mL H2/g VS with acidification, 1.46 mL H2/g VS with basification, 8.62 mL H2/g VS with thermal pretreatment and to 3.83 mL H2/g VS with ultrasonication. Pre- treatments not only released insoluble organic matter into water to increase the efficiency of fermentation, but also inactivated methanogenic bacteria in the substrate to reduce their consumption of hydrogen.


Atık arıtma çamurlarından biyohidrojen üretimi
1Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmit-KOCAELİ
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2010; 3(28): 235-248

Atıksu arıtım ünitelerinden elde edilen atık biyolojik çamur, yüksek seviyede organik madde (örneğin karbonhidrat ve protein) içerir, bu yüzden hidrojen üretimi için potansiyel substrattır. Fermentatif hidrojen üretiminde substrat olarak çamurun kullanımı diğer biyokütle kaynaklarının (bitkiler, hayvanlar ve onların organik atık ürünleri) kullanımına karşı bazı avantajlara sahiptir. Çamur çok az veya hiçbir ücret ödemeksizin elde edilebilir. Fermentatif hidrojen üretimi ile çamurdan hidrojen üretimi önemlidir, çünkü sadece çamur arıtılmış olmaz ayrıca temiz enerji de üretilmiş olur. Düşük hidrojen veriminden dolayı (1,21 mL H2/g uçucu katı (VS)), ultrasonikasyon, asidifikasyon, bazifikasyon, termal arıtım, dondurma-çözülme gibi birkaç çamur ön arıtım metotları hidrojen verimini artırmak için kullanılmıştır. Ön arıtım, çözünmeyen organik maddeyi suya geçirmesi ile çamurun anaerobik hidroliz adımının verimliliğini artırabilir. Örneğin hidrojen verimi asidifikasyon ile 3,25 mL H2/g VS’ye, bazifikasyon ile 1,46 mL H2/g VS’ye, ısıl arıtım ile 8,62 mL H2/g VS’ye ve ultrasonikasyon ile 3,83 mL H2/g VS’ye geliştirilebilmiştir. Ön arıtımlar sadece organik maddenin suya geçişini sağlamaz ayrıca substratta metanojenik bakteriyi de inaktive eder.