ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A pollution and risk analysis for Basköy - kestel basin in Bursa Nilüfer creek
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 4(): 97-110
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Taken by the Turkish government in order to progress the development and socio - economic decisions reflected in the physical space and development plans are made in this context since 1950. Regional plans are not made as required, water gathering basins are opening to construction such as Bursa Plain, Konya Basin, The Southeastern Anatolia Basin. Başköy - Kestel Basins in Bursa Nilüfer Streams taken as a research area, current land uses, their policies are examined and the autonomous decisions of governments formed as a result of such cases the negative urban watershed pollution on natural resources and pollution risks, which were put forward. In this purpose; in relation to the physical geography properties, that are obtained data overlapping each other and in result risk maps formed and current – past land usage changes causing the pollution and risks that they caused have been evaluated. Thus, while in Turkey, watershed plans and local area plans, determine the current state of natural resources, physical - biological - ecological characteristics underlined the need to reflect the decisions of land use as it should be examined.


Bursa/Nilüfer Çayı’nın Başköy – kentsel bölümü ve alt havzalarının kirlilik ve risk analizi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; (4): 97-110

1950’li yıllardan bu yana Türkiye’de hükümetler tarafından kalkınma ve gelişme amacıyla alınan sosyo-ekonomik kararlar fizik mekâna yansımakta ve imar planları bu çerçevede yapılmaktadır. Bölge planları ise gereği gibi yapılmadığı için Bursa Ovası, Konya Havzası, Güneydoğu Anadolu Havzası gibi önemli doğal kaynak özelliklerine sahip su toplama havzaları yapılaşmaya açılmıştır [1], [2]. Araştırma alanı olarak ele alınan Bursa Nilüfer Çayı Başköy – Kestel Bölümü ve alt havzalarının güncel arazi kullanımı incelendiğinde hükümetlerin aldıkları kararlar neticesinde birinci sınıf tarım toprakları üzerinde ve jeolojik açıdan yüksek geçirgenliğe sahip kayaçların oluşturduğu alanlarda yer alan yerleşim ve sanayi alanları gibi olumsuz kentleşme olgularının havzayı oluşturan doğal kaynaklar üzerinde güncel kirlilikler ve kirlilik riskleri ortaya koyduğu görülmüştür. Araştırmada; doğal kaynak verileri ve mevcut kirliliklere özgü haritalar elde edilmiş, fiziki coğrafya özelliklerine bağlı olarak, kirlilik bulguları sebep – sonuç ilişkileri bağlamında irdelenerek özelden genele değerlendirmeler yapılmıştır. Böylelikle Türkiye’de havza planı ve yerel alan planları yapılırken; öncelikle doğal kaynakların mevcut durumunun saptanması, fiziksel – biyolojik ve ekolojik özelliklerinin olması gerektiği gibi irdelenerek arazi kullanımı kararlarına yansıtılması gerekliliği vurgulanmıştır.