ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Effect of fiber angle on out-of-plane and in-plane natural frequencies of laminated composite beams
1Dokuz Eylül University, İzmir Vocational School, Buca-İZMİR
Sigma J Eng Nat Sci 2008; 26(2): 112-123
Full Text PDF

Abstract

Out-of-plane and in-plane free vibrations of angle-ply and cross-ply laminated composite beams with different
boundary conditions are studied. The effect of fiber angle on out-of-plane bending, torsional, in-plane bending, and axial natural frequencies are investigated separately. The beam is modeled and analyzed by the finite element method (FEM). The finite element software package ANSYS is used to perform the numerical analyses using an eight-node layered shell element. The rotary inertia and shear deformation effects are taken into account. The method of solution is validated by comparing numerical results with those available in the
literature. It has been shown that, by choosing angle-ply lamination instead of cross-ply, torsional, in-plane
bending and axial natural frequencies can be increased by approximately 40%.


Tabakalı kompozit kirişlerin düzlem dışı ve düzlem içi doğal frekanslarına fiber açısının etkisi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2008; 2(26): 112-123

Farklı sınır şartlarına sahip açılı ve çapraz tabakalı kompozit kirişlerin düzlem içi ve düzlem dışı serbest titreşimleri incelenmiştir. Fiber açısının düzlem dışı eğilme, burulma, düzlem içi eğilme ve eksenel doğal frekanslara etkisi ayrı ayrı araştırılmıştır. Kiriş, sonlu eleman yöntemi kullanılarak modellenmiş ve analiz edilmiştir. Nümerik analizleri gerçekleştirmek için sekiz-düğümlü tabakalı kabuk eleman seçilerek sonlu eleman yazılım paketi ANSYS kullanılmıştır. Dönme ataleti ve kayma deformasyonu etkileri dikkate
alınmıştır. Literatürde mevcut sayısal sonuçlar ile karşılaştırma yapılarak çözüm yöntemi doğrulanmıştır. Çapraz tabakalı yerine açılı tabakalı dizilişi tercih etmek suretiyle burulma, düzlem içi eğilme ve eksenel frekansların yaklaşık %40 arttırılabileceği gösterilmiştir.