ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Free vibration analysis of timoshenko beams under various boundary conditions
1Department of Civil Engineering, Yildiz Technical University, Yildiz, ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2005; 23(1): 30-44
Full Text PDF

Abstract

Free vibration of Timoshenko beams having different boundary conditions is analyzed. The Lagrange equations are used to examine the free vibration characteristics of Timoshenko beams. The constraint conditions of supports are taken into account by using Lagrange multipliers. In the study, for applying the Lagrange equations, trial functions denoting the deflection and the rotation of the cross-section of the beam are expressed in the polynomial form. By using the Lagrange equations, the problem is reduced to the solution of a system of algebraic equations. The first eight eigenvalues of Timoshenko beam are calculated and tabulated for different thickness-to-length ratios. It is believed that the tabulated results will prove useful to designers and provide a reference against which other researchers can compare their results.


Timoshenko kirişlerinin serbest titreşimlerinin farklı mesnet şartları altında incelenmesi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2005; 1(23): 30-44

Bu çalışmada farklı mesnet şartlarına sahip Timoshenko kirişlerinin serbest titreşimleri incelenmiştir. Problemin çözümü için Lagrange denklemleri kullanılmıştır. Problemde mesnet şartları Lagrange çarpanları kullanılarak sağlanmıştır. Lagrange denklemlerinin uygulanması için kirişin düşey yerdeğiştirmelerini ve kiriş kesitlerinin dönmelerini ifade eden çözüm fonksiyonlarının oluşturulmasında polinomlar kullanılmıştır. Lagrange denklemleri kullanılarak problem cebrik denklem sisteminin çözümüne indirgenmiştir. Timoshenko kirişinin ilk sekiz moduna ait özdeğerleri farklı narinlik oranları (kiriş yüksekliği/kiriş açıklığı) için tablolar halinde verilmiştir. Tablolaştırılan sonuçların tasarımcılar için faydalı olacağı ve diğer araştırmacıların sonuçlarını karşılaştırmada referans olacağı düşünülmektedir.