ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The Effect Of Ag Nanoparticles On Leachate Characteristics From Aerobic Landfill Bioreactors
1Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Yildiz Technical University, Esenler-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(4): 483-492
Full Text PDF

Abstract

Silver (Ag) nanoparticles are being used in many consumer products. Thus, it is likely that these products will last in municipal solid waste landfills at the end of their useful life. There are no adequate data in the literature related with behavior and effects of Ag nanoparticles on aerobic decomposition of municipal solid waste. Accordingly, the aim of this study is to investigate behavior of Ag nanoparticles and their effects on aerobic degradation in aerobic landfill bioreactors. Municipal solid waste with different amounts of Ag nanoparticles (10, 50, 100, 500 and 1000 mg/kg) were disposed in six lab-scale aerobic bioreactors. The experimental study was carried out about 106 days and the chemical and physical properties of leachate samples were analyzed. The results indicated that Ag nanoparticles have not shown a negative impact on the aerobic decomposition of solid waste in aerobic landfill bioreactors.


Aerobik Biyoreaktör Düzenli Depo Sahalarinda Sizinti Suyu Karakteristiği Üzerine Ag Nanopartiküllerin Etkileri
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 4(34): 483-492

Gümüş (Ag) nanopartikülleri birçok tüketici ürünlerinde kullanılmaktadır. Faydalı ömürlerinin tükenmesi ile birlikte bu ürünler kentsel katı atıklarla birlikte depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Ag nanopartiküllerinin aerobik depolama sahalarında ve kentsel katı atığın kompostlaştırılması işlemine olan etkileri hakkında literatürde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Ag
nanopartiküllerinin aerobik depo sahası biyoreaktörlerinde gerçekleşen aerobik parçalanmaya etkileri araştırılmıştır. Kentsel katı atık ve farklı miktarlardaki Ag nanopartikülleri (10, 50, 100, 500 ve 1000 mg/kg) 6 adet laboratuar ölçekli aerobik biyoreaktöre ilave edilerek, çalışma süresince (106 gün) sızıntı suyunda gerçekleşen fiziksel ve kimyasal değişimler incelenmiştir. Sonuçlar, Ag nanopartiküllerinin aerobik depo sahalarında gerçekleşen aerobik parçalanmaya olumsuz bir etkisinin bulunmadığını göstermiştir.